Ana içeriğe atla

Arşiv

 


Yıl: 2021ARALIK 2021 SAYISI ( CİLT: 1 - SAYI: 1 )  
İÇİNDEKİLER


TÜRKİYE’DE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİ: STRATEJİK PLANLAR ÜZERİNDEN BİR ARAŞTIRMA
Özet
Türkiye’de 2000’li yıllardan itibaren kamu mali yönetiminde başlatılan reformlar çerçevesinde üniversiteler dahil olmak üzere tüm kamu idarelerinde stratejik planlama zorunlu hale getirilmiştir. Bu çalışmada Türkiye’de devlet üniversitelerinin stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon ve temel değerleri analiz edilmiştir. Araştırma kapsamına 116 devlet üniversitesi dahil edilmiştir. Misyon, vizyon ve temel değerlerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Analiz sonucunda üniversitelerin misyon bildirimlerinde en sık kullandığı ifadelerin “bilgi ve teknoloji üretmek”, “etik değerlere bağlılık” ve “bölgenin kalkınmasına katkı sağlamak” olduğu görülmüştür. Üniversitelerin vizyon bildirimlerinde en sık kullandığı ifadelerin “uluslararası düzeyde tanınan bir üniversite olmak”, “yenilikçi” ve “bilgi üreten” olduğu tespit edilmiştir. Son olarak devlet üniversitelerinin stratejik planlarında yer alan temel değerler arasında en sık kullanılan ifadelerin “katılımcılık”, “şeffaflık/saydamlık”, “etik”, “yenilikçilik” ve “kalite” olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Devlet Üniversiteleri, Stratejik Planlama, Misyon, Vizyon, Temel Değerler.

MISSION, VISION AND BASIC VALUES OF STATE UNIVERSITIES IN TURKEY: A RESEARCH ON STRATEGIC PLANS
Abstract
Strategic planning has been made compulsory in all public administrations, including universities, within the framework of the reforms initiated in public fiscal management in Turkey since the 2000s. In this study, the mission, vision and basic values in the strategic plans of state universities in Turkey were analyzed. 116 state universities were included in the scope of the research. Content analysis method was used in the analysis of mission, vision and basic values. As a result of the analysis, it has been seen that the expressions most frequently used by universities in their mission statements are "to produce information and technology", "devotion to ethical values" and "contribution to regional development". It has been determined that the expressions most frequently used by universities in their vision statements are "to be an internationally recognized university", "innovative" and "knowledge generator". Finally, it has been determined that the most frequently used expressions among the basic values in the strategic plans of state universities are "participation", "transparency", "ethics", "innovation" and "quality".
Keywords: State Universities, Strategic Planning, Mission, Vision, Basic Values.


THE EFFECT OF BODY LANGUAGE ON SELF SELLING IN HOTEL BUSINESS
Abstract
Today, with the effect of technological developments, the differences in the understanding and cultural characteristics of societies are reflected in verbal and non-verbal communication. Non-verbal communication (body language) has an important place in the successful realization of communication in all parts of society. According to various studies, body language is more effective than verbal expressions in the communication process. The realization of sales in accommodation establishments depends on the persuasion of the customer. The customer's belief in the sales staff and persuasion to buy the product depends on the use of body language. In particular, the personnel who are in face-to-face communication with the customer should be knowledgeable about the correct use of body language. The aim of this study is to conceptually examine the importance of personal selling in hotel businesses and how body language effects personal selling. Conceptual literature review was used in the research.
Body language and personal selling concepts were evaluated in terms of accommodation businesses on the axis of literature review in the study. As a result of the literature review, it has been concluded that the correct and effective use of body language by the personnel in the personal sales process will help to achieve more sales in hotel businesses. According to the results obtained in the study, the body language model was developed in personal sales in hotel businesses. In this study, suggestions are presented for hotel businesses, sales personnel and educational institutions according to this model.
Keywords: Body language, personal selling, tourism.


TÜRKİYE’DE GÜNAH VERGİLERİ VE ÖZEL TÜKETİM VERGİLERİ UYGULAMASI
Özet
Vergiler, devletler için kamu hizmetlerinin finansmanında kullanılacak en önemli gelir kaynaklarından birisidir. Bir harcama vergisi olan Özel Tüketim Vergisi(ÖTV), vergi türleri arasında önemli bir paya sahiptir. Özel Tüketim Vergilerinin hazineye gelir sağlama olan mali amacı dışında mali olmayan amaçları da vardır. Toplum bireylerinin sağlığını korumak, huzurlu ve güvenli bir ortam sağlamak amacıyla devlet, otoritesini kullanarak genel olarak erdemsiz mallar üzerinden vergi alır. Bu mallardan alınan vergiler ile tüketimin azalması hedeflenir ve sosyal refah sağlanmaya çalışılır. Literatüre günah vergisi olarak geçen, alkol ve tütün mamulleri gibi bir takım mal ve hizmetler üzerinden alınan vergiler Türkiye’de ÖTV kapsamında değerlendirilmektedir. Bu çalışmada, Özel Tüketim Vergilerinin III sayılı
cetvelinde yer alan alkollü içkilere uygulanan vergi tutarları ve kaçakçılık verileri ele alınarak alkollü içkilerin tüketim miktarları incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Vergiler, Günah Vergisi, Özel Tüketim Vergisi

SIN TAX AND SPECIAL CONSUMPTION TAX IMPLEMENTATION IN TURKEY
Abstract
Taxes are one of the most important sources of income for states to be used in financing public services. Special Consumption Tax (SCT) has an important place among these taxes. Special Consumption Taxes have non-financial purposes apart from the financial purpose of generating income for the treasury. In order to protect the health of the members of the society and to provide a peaceful and safe environment, the state uses its authority to collect taxes on vices in general. With the taxes taken from these goods, it is aimed to decrease consumption and social welfare is tried to be provided. Taxes levied on a number of goods and services such as alcohol and tobacco products, which are referred to as sin taxes in the literature, are considered within the scope of Special Consumption Taxes in Turkey. In this study, the tax amounts applied to alcoholic beverages in Schedule III of Special Consumption Taxes and smuggling data were examined, and the consumption amounts of alcoholic beverages were examined.
Keywords: Taxes, Sin Taxes, Special Consumption Tax


TARİHSEL SÜREÇ IŞIĞINDA SOSYAL KONUT MEKÂNLARI
Özet
Bu çalışmada, öncelikli olarak konut mekânının kavramsal ifadesi ve fonksiyonel özellikleri açıklığa kavuşturulmaya çalışılmıştır. Konutun irdelenmesinin ardından, çalışmanın ana odak noktasında bulunan alt sınıflara yönelik olan sosyal konut mekânlarının kavramsal incelemesi yapılmıştır. Sosyal konutun ortaya çıkma nedenleri ve tarihsel süreçteki dönüşümü, seçilmiş bazı ülkelerin uygulamaları üzerinden ortaya konulması çalışmanın hedefleri arasındadır. Bu bağlamda, kamu müdahalesi sonucu ortaya çıkan sosyal konutların, üç önemli tarihsel kilit noktası olduğu literatür çalışmalarından hareketle belirlenmiştir. Mevcut çalışma, bu tarihsel kilit noktalarının ışığında sosyal konut mekânlarının, barınma gereksinimi ve toplumsal refah açısından önemli bir konumda olması münasebetiyle devletlerin kentsel politikalarında önemli bir yer edindiği gerçekliğine ışık tutmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal konut, mekân, sanayi devrimi, kentleşme, yoksulluk

SOCIAL HOUSING PLACES IN THE LIGHT OF THE HISTORICAL PROCESS
Abstract
In this study, primarily the conceptual expression and functional features of the housing place were tried to be clarified. After examining the housing, a conceptual analysis of the social housing places for the lower classes, which is the main focus of the study, was made. It is among the objectives of the study to reveal the reasons for the emergence of social housing and its transformation in the historical process, through the practices of some selected countries. In the light of these historical key points, the present study sheds light on the reality that social housing places have gained an considerable position in the urban policies of states due to the fact that they are in an important position in terms of housing need and social welfare. 
Keywords: Social housing, space, industrial revolution, urbanization, poverty


ÇEVRE VE YEŞİL VERGİ ÜZERİNE TÜRKİYE ÖZELİNDE DEĞERLENDİRMELER
Özet
İnsanoğlunun var oluşundan bu yana dünya her geçen gün değişim göstermektedir. Söz konusu değişimlerden bir tanesi de çevre üzerinedir. İnsan faaliyetleri neticesinde özellikle sanayileşme süreciyle beraber dünyada çevre kirliliği önemli bir sorunsal haline gelmiştir. 1970’lerden günümüze giderek dünya gündemini daha fazla meşgul eden çevre kirliliği her şeyden evvel küresel bir sorundur. Maliye literatürü açısından bakıldığında ise bu sorun aynı zamanda küresel kamusal bir maldır. Küresel kamusal bir mal olması çözüm noktasında küresel iş birliğini gerekli kılarken sahip olduğu dışsallıklar da devlet müdahalesini gündeme getirmektedir. Devletlerin çevre kirliliğinin yaratmış olduğu negatif dışsallıklar karşısında en etkin kullandığı araçlardan bir tanesi vergilerdir. Literatürde çevre ya da yeşil vergiler adını taşıyan söz konusu müdahale araçları bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Çalışmada yeşil vergiler Türkiye özelinde incelenmiştir. Özel tüketim vergisi (ÖTV), çevre temizlik vergisi (ÇTV), geri kazanım katılım payı ve motorlu taşıtlar vergisi (MTV) Türkiye’de uygulanan vergilerden çevre kapsamında ele alınabilecek vergiler olsa da mali gayelerin ön planda olduğu ifade edilebilir. Bu noktada çevre koruması gayesine yönelik faaliyetlerin daha ön planda olması, küresel iş birliklerinde aktif rol alınması ve toplumsal farkındalığın sağlanması Türkiye çevre politikalarının etkin işleyebilmesi adına atılması gereken adımlardır.
Anahtar Kelimeler: Çevre Vergisi, Yeşil Vergiler, Çevre Kirliliği

ASSESSMENTS ON THE ENVIRONMENT AND GREEN TAX SPECIFIC TO TURKEY
Abstract
Since the existence of humankind, the world has changed day by day. One of these changes is on the environment. As a result of human activities, especially with the industrialization process, environmental pollution has become an important problem in the world. Environmental pollution, which has become more and more preoccupying the world agenda since the 1970s, is above all a global problem. From the point of view of the financial literature, this problem is also a global public goods. While a global public goods necessitates global cooperation in the solution, its externalities also bring up state intervention. One of the most effective means used by states in the face of negative externalities created by environmental pollution is taxes. These intervention tools, which are called environmental or green taxes in the literature, are the main subject of this study. In the study, green taxes were examined in Turkey. Although there are taxes that can be addressed within the scope of the environment from the taxes applied in Turkey, special consumption tax (SCT), environmental cleaning tax (ECT), recovery participation share and motor vehicle tax (MVT) can be stated that financial purposes are at the forefront. At this point, the activities aimed at environmental protection are at the forefront, taking an active role in global cooperation and ensuring social awareness are the steps that should be taken in order for Turkey's environmental policies to function effectively.
Key Words: Environmental Tax, Green Taxes, Environmental pollution


Yorumlar