Ana içeriğe atla

Translate

Arşiv

 


     2022 Aralık Sayısı Tam Sayı Dosyası

1-YÜKÜMLÜLERİN YEREL VERGİLERE UYUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ÇANAKKALE ÖRNEĞİ

 

ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING THE COMPLIANCE OF TAXPAYERS TO THE LOCAL TAXES: THE CASE OF ÇANAKKALE PROVINCE

 

Semra TAŞ & Selçuk İPEK

 

 

 

1-24

 

2-KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ARTAN SERVET EŞİTSİZLİĞİ VE SERVET VERGİSİ TARTIŞMALARI

INCREASING WEALTH INEQUALITY AND WEALTH TAX DISCUSSIONS IN THE GLOBALIZATION PROCESS

Deniz ABUKAN & Bediha Sultan ZIVALI

 

 

 

 

25-41

3-İSVEÇ’TE BÜTÇELEME SÜRECİ VE BÜTÇE DENETİMİ

BUDGET PROCESS AND BUDGET AUDIT IN SWEDEN

Gülsema ÇETİNKAYA

 

 

42-54

 

4-TARIMSAL ÜRÜN PAZARINDA, LİSANSLI DEPOLARIN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI, İHRACAT VE FİNANSMAN OLANAKLARININ GENİŞLETİLMESİ: VERGİ HUKUKUNDA MALİYETSİZ ÖNERİLER

 

INCREASING EFFICIENCY OF LICENSED WAREHOUSES AND EXPANDING EXPORT AND FINANCIAL OPPORTUNITIES IN AGRICULTURAL PRODUCT MARKET: COST-FREE SUGGESTIONS IN TAX LAW

 

Memduh ASLAN

 

 

 

 

55-79

5-CEPTEN YAPILAN SAĞLIK HARCAMALARI İLE YOKSULLUK İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

AN EVALUATION ON RELATION OF OUT-OF-POCKET HEALTH EXPENDITURES AND POVERTY

 

Mehmet Emin KENANOĞLU & Murat AYDIN

 

 

 

80-101

6-GREEN BUDGETING: FRANCE AND ITALY PRACTICES

 

Halil KETE

 

 

102-115

 

7-SPORCU ÜCRETLERİNDEN ELDE EDİLEN GELİR VERGİSİ: ADEM-İ TAHSİS İLKESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

INCOME TAX OBTAINED FROM ATHLETE WAGES: EVALUATION IN TERMS OF PRINCIPLE OF UNEARMARKING

 

Hikmet Dersim YILDIZ

 

 

 

116-126

 

8-VARLIK FONU ETKİNLİK TARTIŞMALARI: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME

 

WEALTH FUND ACTIVITY DISCUSSIONS: A REVIEW ON TURKEY

 

Hacı ACAR & Sıddıka AKDENİZ

 

 

127-144TEMMUZ 2022 SAYISI ( CİLT: 2 - SAYI: 1 )  
İÇİNDEKİLER


DİJİTAL YERLİLERİN DİJİTAL KAMU DİPLOMASİSİ UYGULAMALARINA YÖNELİK ALGISI: KÜLTÜR DİPLOMASİSİ ÖZELİNDE BİR DEĞERLENDİRME

İletişim çağının bir getirisi olarak devletlerin diğer toplumları tanımak istemesi ve iletişim kurma arzusu, çok çeşitli iletişim çabalarını ön plana çıkarmıştır. Diplomasi ile başlayan süreç II. Dünya Savaşı sonucunda kamu diplomasisi faaliyetlerine dönüşmüştür. Kamu diplomasisi, devletlerin sert gücünden ziyade yumuşak güçlerini ortaya koymaktadır. Söz konusu yumuşak gücün bir ayağı olan kültür diplomasisi kamu diplomasisinin etkin faaliyet alanlarından biridir. Kültür diplomasisi ile devletler, kendi kültürlerini, yaşam şekillerini ve kendine has yaşam pratiklerini hedef kitlelerine anlatabilmekte ve onlarla paylaşılabilmektedir.

Çağın değişen dinamikleri sonucunda kamu diplomasisi kendisini güncellemiştir. İnternetin ortaya çıkışı, dünyada pek çok sistemi değiştirmiştir. Kamu diplomasisi de bu durumdan etkilenmiş ve dijital alanda kendisini var etmiştir. Dolayısıyla devletlerin kamu diplomasisi faaliyetlerinin günümüzde çoğu kez dijital olarak uygulandığı görülmektedir.

Bu çalışmada, devletlerin dijital yerlileri etkilemek adına dijital kültür diplomasi faaliyetlerinin nasıl olması gerektiğine yönelik bir değerlendirme yapılmıştır. Çalışma kapsamında devletlerin dijital yerlilere yönelik dijital kültür diplomasi uygulamalarındaki faaliyetlerinde şeffaf bilgilendirme odaklı oldukları, fazlaca görsel kullandıkları ve özgürlükleri kısıtlayıcı etkinliklerde bulunmaktan kaçındıkları gibi çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dijital yerliler, diplomasi, kamu diplomasisi, dijitalleşme, dijital kültür diplomasisi.

Jel Kodları: D83,I18,I21

DIGITAL NATIVES PERCEPTION OF DIGITAL PUBLIC DIPLOMACY PRACTICES: AN EVALUATION SPECIFIC TO CULTURAL DIPLOMACY

Abstract

As a result of the communication age, states' desire to know other societies and their desire to communicate have brought a wide variety of communication efforts to the fore. The process that starts with diplomacy II. As a result of World War II, it turned into public diplomacy activities. Public diplomacy reveals the soft power of states rather than their hard power. Cultural diplomacy, which is a pillar of the said soft power, is one of the active fields of activity of public diplomacy. With cultural diplomacy, states can explain their own cultures, lifestyles and unique life practices to their target audiences and share them with them.

As a result of the changing dynamics of the era, public diplomacy has updated itself. The emergence of the Internet has changed many systems in the world. Public diplomacy has also been affected by this situation and has created itself in the digital field. Therefore, it is seen that the public diplomacy activities of states are mostly applied digitally today.

In this study, an evaluation was made about how the digital culture diplomacy activities of the states should be in order to influence the digital natives. Within the scope of the study, various results have been reached such as that the states are focused on transparent information in their activities in digital culture diplomacy practices for digital natives, they use too much visuals and they avoid activities that restrict freedom.

Keywords: Digital natives, diplomacy, public diplomacy, digitalization, digital culture diplomacy.

Jel Codes : D83,I18,I21
LİMİTED ŞİRKET VERGİ BORÇLARININ ÖDENMESİNDE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU

Özet

 Limited şirketlerin vergi konusuna girecek türden işlemler yapması, şekli ve maddi vergi ödevlerinin ifa edilmesiyle yükümlü kılınmalarına sebebiyet vermektedir. Ancak, söz konusu vergisel yükümlülüklerin ifasının bu şirketler adına bunların yetkili organları tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir. Vergisel borçların ifa edilmemesi veya eksik ifa edilmesi durumunda ikinci derece sorumluluk uygulaması söz konusu olmaktadır. Vergi hukuku limited şirketlerin maddi ve şekli vergi ödevlerindeki sorumluluk uygulamasını özel norm olarak düzenlemiştir. Bu özel normlar incelendiğinde, limited şirketler adına tahakkuk etmiş ve ödenmemiş bulunan vergi borçlarının tahsilinde ortaklara önemli sorumluluklar yüklenildiği görülmektedir. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da, limited şirketlerin hem mevcut ortaklarının hem de eski ortaklarının sorumlulukları hüküm altına alınmıştır. Aynı kanunda, kanuni temsilcilerin sorumlulukları ayrıca düzenlenmiştir. Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yer alan vergi borcunun tahsiline yönelik fer’i sorumluluk hükümleri, limited şirketlerin ortaklarını ve kanuni temsilcilerini de kapsar niteliktedir. Bu düzenlemelerle, limited şirketlerden tahsil edilemeyen vergi borçlarından dolayı birden fazla kişi çok sayıda normla sorumluluk kapsamına alınmıştır. Bu durum ise, uygulamada ihtilafları da beraberinde getirmiş ve söz konusu uyuşmazlıklar hakkında yüksek yargı organları önemli içtihatlarda bulunmuştur.

 

Anahtar Sözcükler: Limited şirket, sorumluluk, vergi borcu, kanuni temsilci, şirket ortağı.

Jel Kodları: H20, K34.

 

LIABILITY OF PARTNERS IN PAYMENT OF LIMITED COMPANY’S TAX DEBTS

 Abstract

 Performance of types of transactions by the limited liability companies subject to taxation leads them to be held as responsible as a result of execution of formal and pecuniary tax liabilities. However, the performance of the said tax liabilities must be fulfilled by their authorized organs in relation to these companies. In case of non-performance or incomplete performance of tax liabilities, secondary liability is involved. Tax law has regulated the liability practice of limited liability companies in pecuniary and formal tax debts as a special norm. When such special norms are examined, it is seen that partners have important responsibilities in the collection of tax debts that have been accrued on behalf of limited liability companies and have not been paid. In the Law on Collection Procedure of Public Receivables No. 6183, the liabilities of both current and former partners of limited liability companies are stipulated. In the same law, the liabilities of the legal representatives are also regulated. On the other hand, the secondary liability provisions for the collection of tax debt in the Tax Procedure Law No. 213 also cover the partners and legal representatives of limited liability companies. With these regulations, more than one person is included into liability with many norms for tax debts that cannot be collected from limited liability companies. This situation, on the other hand, has led to disputes in practice and the higher judicial boards have made binding jurisprudences on the disputes in question.

 

Keywords: Limited company, responsibility, tax debt, legal representative, company partner.

Jel Codes: H20, K34.VERGİ YÜKÜ EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN WESTERLUND VE EDGERTON (2007) PANEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ İLE ANALİZİ

Özet

Vergilemenin temel amacı kamu harcamalarının finansmanını sağlamaktır. Bu amaç vergilemenin mali amacıdır. Bununla birlikte vergilemenin ve vergilerin tek amacı kamu harcamalarının finansmanı değildir. Bu mali amacın yanında vergiler ekonomik ve sosyal amaçlara da sahiptir. Vergilerin, hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın, mükellefler üzerinde neden olduğu bazı etkiler ve yarattığı bir mali yük vardır. Mükellefler üzerindeki etkilere benzer şekilde vergilerin ekonomi üzerinde de ortaya çıkan etkileri bulunmaktadır. Vergiler maliye politikası araçlarından biridir. Bir maliye politikası aracı olarak vergilemenin ve dolayısıyla vergilerin ekonomik amaçlarından biri de ekonomik büyümenin sağlanmasıdır. Vergilerin ekonomik amaçlarından biri ekonomik büyümenin sağlanması olsa da vergilerin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi teoride tartışılan bir konudur. Bu tartışma neo-klasik büyüme modelleri ve içsel büyüme modelleri çerçevesinde ve vergilerin ekonomik büyüme üzerinde etkili olup olmadığı konusunda yoğunlaşmaktadır. Bu kapsamda neo-klasik büyüme modellerinde vergilerin ekonomik büyüme üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı kabul edilirken, içsel büyüme modelinde ise vergilerin ekonomik büyüme üzerinde hem negatif hem de pozitif yönde etkili olabileceği savunulmaktadır. Kısaca içsel büyüme modelleri çerçevesinde, vergilerin ekonomik büyüme üzerinde etkili olduğu kabul edilmekte; ancak, bu etkinin yönünün hem pozitif hem de negatif olabileceği kabul edilmektedir. Bu çalışmanın amacı içsel büyüme modellerinin öngördüğü vergi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin varlığını IMF tarafından tanımlanan üst orta gelir grubunda yer alan ülkelerde 2008-2019 dönemi için araştırmaktır. Bu kapsamda Westerlund ve Edgerton (2007) panel eşbütünleşme testi kullanılmıştır. Eşbütünleşme ilişkisinin tespitinin ardından katsayı tahmini için Pesaran (2006) CCE testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular içsel büyüme modeli çerçevesinde varlığı ifade edilen vergi yükü ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin hem pozitif hem de negatif yönlü olarak varlığını doğrulamaktadır.

Anahtar sözcük: Vergi Yükü, Ekonomik Büyüme, İçsel Büyüme Modeli, Westerlund ve Edgerton.

Jel Kodları : H20, O47, C23.

 

ANALYSIS OF TAX BURDEN ECONOMIC GROWTH RELATIONSHIP THROUGH WESTERLUND AND EDGERTON (2007) PANEL COINTEGRATION

Abstract

The main purpose of taxation is to finance public expenditures. This purpose is the fiscal purpose of taxation. However, the only purpose of taxation and taxes are not the financing of public expenditures. In addition to this financial purpose, taxes also have economic and social purposes. No matter what purpose taxes are used for, there are some effects and a financial burden on taxpayers. Similar to the effects on taxpayers, taxes also have emerging effects on the economy. Taxes are one of the fiscal policy tools. As a fiscal policy tool, one of the economic objectives of taxation and therefore taxes is to ensure economic growth. Although one of the economic purposes of taxes is to provide economic growth, the effect of taxes on economic growth is a subject that is discussed in theory. This discussion focuses on neo-classical growth models and endogenous growth models and whether taxes have an effect on economic growth. In this context, while it is accepted that taxes have no effect on economic growth in neo-classical growth models, it is argued that taxes can have both negative and positive effects on economic growth in the endogenous growth model. Within the framework of endogenous growth models, it is accepted that taxes are effective on economic growth; however, it is recognized that the direction of this effect can be both positive and negative. The aim of this study is to analyse the existence of the relationship between tax and economic growth. This relationship analyzed for the 2008-2019 period in the upper middle income group countries defined by the IMF. In this context, Westerlund and Edgerton (2007) panel co-integration test was used. After the determination of the co-integration relationship, the Pesaran (2006) CCE test was used for coefficient estimation. The results the shows that the relationship between the tax burden and economic growth, which is expressed within the framework of the endogenous growth model, both positively and negatively.

Keywords: Tax Burden, Economic Growth, Endogenous Growth Models, Westerlund and Edgerton.

Jel Codes: H20, O47, C23.  EKONOMİK, SOSYAL VE ÇEVRESEL DÖNÜŞÜMDE YEŞİL EKONOMİNİN ROLÜ

Özet

İlk defa 1980lerin sonunda çevresel sorunlarla mücadele kapsamında kullanılan yeşil ekonomi kavramı 2008 Küresel Finansal Krizinin ardından birçok uluslararası kurum ve kuruluş tarafından benimsenen bir yaklaşıma dönüşmüştür. Yeşil ekonominin günümüzde iklim krizi nedeniyle tetiklenen çevresel sorunlar yanında işsizlik ve sosyal adaletsizlik gibi birçok sosyo-ekonomik sorunun çözümünde etkili olabileceğine dair birçok çalışma yapılmıştır. Son yıllarda kamu öncülüğünde hayata geçirilen çevre stratejilerinde yeşil ekonomi, bir adım daha ileri gidilerek bir dönüşüm stratejisi olarak tanımlanmıştır. Bu çalışma kapsamında yeşil ekonominin ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan dönüşüm potansiyeli taşıyıp taşımadığı tartışılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre yeşil ekonomi yeşil geçişin sağlanmasında önemli bir role sahiptir. Ancak sosyal ve ekonomik anlamda bir dönüşüm yaratma potansiyeli çevresel konulara göre daha düşüktür. Çünkü yeşil ekonomi istihdamın artırılması gibi yöntemlerle sosyo-ekonomik sorunların azalmasını sağlamakta ancak toplumsal adaletsizlikleri tamamen ortadan kaldıramamaktadır. Yeşil ekonomi açısından bir diğer önemli sorun refah seviyesi yüksek ülkelerle düşük gelirli ülkeler arasındaki gelir farkının kapatılmasında faydalı olacağının düşünülmemesidir. Yeşil ekonomi modelinde refah seviyesi yüksek ülkeler çevresel mal/hizmet üretiminde zirvede yer alarak düşük gelirli ülkelere rekabet etme imkânı vermeyecektir. Yeşil ekonomi yine de eski birikim rejimine göre daha adil bir geçiş stratejisi olabilir.

Anahtar Kelimeler: Yeşil Ekonomi, Yeşil Dönüşüm, Küresel Isınma, Çevre

JEL Kodları: Q53, Q54, Q56

 

THE ROLE OF GREEN ECONOMY IN ECONOMIC, SOCIAL AND ENVIRONMENTAL TRANSFORMATION

 

Abstract

The concept of green economy, which was used for the first time within the scope of combating environmental problems in the late 1980s, has turned into an approach adopted by many international institutions and organizations after the 2008 Global Financial Crisis. Many studies have been conducted to show that the green economy can be effective in solving many socio-economic problems such as unemployment and social injustice, as well as environmental problems triggered by the climate crisis. In the environmental strategies implemented under the leadership of the public in recent years, the green economy has been defined as a transformation strategy by going one step further. Within the scope of this study, it has been discussed whether the green economy has the potential to transform in terms of economic, social and environmental aspects. According to the results obtained from the study, the green economy has an important role in ensuring the green transition. However, the potential to create a social and economic transformation is lower than environmental issues. Because the green economy provides softening of socio-economic problems with methods such as increasing employment, but it cannot completely eliminate social injustices. Another important problem in terms of green economy is that it is not thought to be beneficial in closing the gap between the wealthy countries and the poor countries. Countries with high levels of welfare will be at the top in the production of environmental goods/services and will prevent poor countries from closing the gap. The green economy may still be a fairer transition strategy alternative to the old accumulation regime.

Key Words: Green Economy, Green Transformation, Global Warming, Environment

JEL Codes:  Q53, Q54, Q56

  COVID-19 PANDEMİSİNİN AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKALARINA YANSIMALAR

Özet

Bu çalışmada uluslararası çevre politikasının önemli aktörlerinden biri olan Avrupa Birliği (AB) odak noktası olarak seçilmiştir. Covid-19 pandemisinden AB çevre politikalarının ne yönde etkilendiğinin ortaya konması amaçlanmaktadır. Cevaplanmak istenen temel soru, Covid-19’la mücadeleye ve pandeminin ekonomik etkilerine odaklanmanın AB çevre politikalarının ertelenmesine ya da göz ardı edilmesine yol açıp yol açmadığıdır. AB’nin bu süreçte uzun vadeli taahhütlerine sadık kalıp kalmadığı ise cevaplanmak istenen bir diğer sorudur. Bu amaçla öncelikle pandeminin ilk aylarından itibaren AB nezdinde alınan önlemlerin ve kabul edilen üst politika belgelerinin çevre politikasıyla bağlantısı ele alınmıştır. Pandeminin yarattığı ekonomik tahribatın giderilmesine ilişkin alınan önlemlerde ve mali destek paketlerinde iklim hedefleriyle uyumlu yeşil iyileşmenin AB’de bir politika tercihi olarak kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca pandemi döneminde çevre politikasına ilişkin atılan adımlar ve yapılan yasal düzenlemeler AB’nin uzun vadeli taahhütleri konusunda kararlı olduğunu göstermektedir. Avrupa Komisyonu’nun 2019-2024 dönemi için belirlediği 6 öncelik arasında yer alan Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki çalışmalar devam etmektedir.

Anahtar sözcükler: Avrupa Birliği, Çevre Politikası, Covid-19, Yeşil İyileşme

Jel Kodları: Q01, Q50, Q58

REFLECTIONS OF THE COVID-19 PANDEMIC TO THE ENVIRONMENTAL POLICIES OF THE EUROPEAN UNION

Abstract

In this study, the European Union (EU), one of the important actors of international environmental policy, is chosen as the focal point. It is aimed to reveal how the EU’s environmental policies are affected by the Covid-19 pandemic. The key question to be answered is whether the focus on tackling Covid-19 and the economic impact of the pandemic has led to the delay or disregard of EU’s environmental policies. Whether the EU sticks to its long-term commitments in this process is another question to be answered. For this purpose, first of all, the connection of the measures taken by the EU and the accepted policy papers from the first months of the pandemic with the environmental policy has been discussed. It is seen that green recovery in line with climate targets is used as a policy choice in the EU for the measures taken to recover the economic damage caused by the pandemic and in the financial support packages. In addition, the steps taken and legal regulations regarding environmental policy during the pandemic period show that the EU is committed to its long-term commitments. The EU’s actions continue within the scope of the European Green Deal, which is among the 6 priorities determined by the European Commission for the period 2019-2024.

Keywords: European Union, Environmental Policy, Covid-19, Green Recovery

Jel Codes: Q01, Q50, Q58


GÖÇMEN GİRİŞİMCİLİK TEORİLERİNİN MÜLTECİ GİRİŞİMCİLİK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Özet

Mülteci girişimciliği küresel bir ilgi fenomeni haline geldi. Bu çalışma, mülteci girişimcilikte yaygın olarak kullanılan teorileri, yöntemleri ve bağlamları belirlemek için literatürdeki göçmen girişimcilik teorilerinden faydalanarak mülteci girişimciliğin açıklanmasına katkı sağlamaktadır. Bu makale, sınırları aşan disiplinler arası yaklaşımlara olan ihtiyacı vurgulamaktadır. Mülteci girişimcilik için farklı teorik çerçevelerin geliştirilmesi ve gelecekteki araştırmalar için bir kaynak oluşturmayı amaçlamaktadır.

Mülteci bir girişimin kurulmasını etkileyen faktörler çok yönlüdür. Bu faktörler eğitim, nesil, yerel nüfus, ekonomik durum, iş fırsatları, konum, kültürel ve dini farklılıklar ve köken gibi çeşitli olabilir. Çalışmanın temel amacı, mülteci girişimciliğin boyutlarını anlamak için bir çerçeve geliştirmektir. Çalışma, girişimcilik konusunun kavramsal bir değerlendirmesiyle başlamaktadır. Daha sonra mülteci girişimciliğin tanımı ve gelişimi incelenmektedir. Son olarak, mülteci girişimciliği çerçevelemek için yararlanılabilecek farklı teorileri tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, göçmen, mülteci

Jel Kodları: F22, L26 , O10

EXAMINATION OF IMMIGRANT ENTREPRENEURSHIP THEORIES IN THE CONTEXT OF REFUGEE ENTREPRENEURSHIP

Abstract

Refugee entrepreneurship has become a phenomenon of global interest. This article contributes to the explanation of refugee entrepreneurship by making use of migrant entrepreneurship theories in the literature to identify the theories, methods and contexts commonly used in refugee entrepreneurship. This article highlights the need for interdisciplinary approaches that cross borders. It aims to develop different theoretical frameworks for refugee entrepreneurship and to provide a resource for future research.

Factors influencing the establishment of a refugee enterprise are multifaceted. These factors can be diverse such as education, generation, local population, economic situation, job opportunities, location, cultural- religious differences and origin The main aim of the study is to develop a framework for understanding the dimensions of refugee entrepreneurship. The study begins with a conceptual assessment of entrepreneurship. Then, the definition and development of refugee entrepreneurship is examined. Finally, different theories that can be used to frame refugee entrepreneurship are discussed.

Keywords: Entrepreneurship, migrant, refugee

Jel Codes: F22, L26 , O10
Yıl: 2021ARALIK 2021 SAYISI ( CİLT: 1 - SAYI: 1 )  
İÇİNDEKİLER


TÜRKİYE’DE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİ: STRATEJİK PLANLAR ÜZERİNDEN BİR ARAŞTIRMA
Özet
Türkiye’de 2000’li yıllardan itibaren kamu mali yönetiminde başlatılan reformlar çerçevesinde üniversiteler dahil olmak üzere tüm kamu idarelerinde stratejik planlama zorunlu hale getirilmiştir. Bu çalışmada Türkiye’de devlet üniversitelerinin stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon ve temel değerleri analiz edilmiştir. Araştırma kapsamına 116 devlet üniversitesi dahil edilmiştir. Misyon, vizyon ve temel değerlerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Analiz sonucunda üniversitelerin misyon bildirimlerinde en sık kullandığı ifadelerin “bilgi ve teknoloji üretmek”, “etik değerlere bağlılık” ve “bölgenin kalkınmasına katkı sağlamak” olduğu görülmüştür. Üniversitelerin vizyon bildirimlerinde en sık kullandığı ifadelerin “uluslararası düzeyde tanınan bir üniversite olmak”, “yenilikçi” ve “bilgi üreten” olduğu tespit edilmiştir. Son olarak devlet üniversitelerinin stratejik planlarında yer alan temel değerler arasında en sık kullanılan ifadelerin “katılımcılık”, “şeffaflık/saydamlık”, “etik”, “yenilikçilik” ve “kalite” olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Devlet Üniversiteleri, Stratejik Planlama, Misyon, Vizyon, Temel Değerler.

MISSION, VISION AND BASIC VALUES OF STATE UNIVERSITIES IN TURKEY: A RESEARCH ON STRATEGIC PLANS
Abstract
Strategic planning has been made compulsory in all public administrations, including universities, within the framework of the reforms initiated in public fiscal management in Turkey since the 2000s. In this study, the mission, vision and basic values in the strategic plans of state universities in Turkey were analyzed. 116 state universities were included in the scope of the research. Content analysis method was used in the analysis of mission, vision and basic values. As a result of the analysis, it has been seen that the expressions most frequently used by universities in their mission statements are "to produce information and technology", "devotion to ethical values" and "contribution to regional development". It has been determined that the expressions most frequently used by universities in their vision statements are "to be an internationally recognized university", "innovative" and "knowledge generator". Finally, it has been determined that the most frequently used expressions among the basic values in the strategic plans of state universities are "participation", "transparency", "ethics", "innovation" and "quality".
Keywords: State Universities, Strategic Planning, Mission, Vision, Basic Values.


THE EFFECT OF BODY LANGUAGE ON SELF SELLING IN HOTEL BUSINESS
Abstract
Today, with the effect of technological developments, the differences in the understanding and cultural characteristics of societies are reflected in verbal and non-verbal communication. Non-verbal communication (body language) has an important place in the successful realization of communication in all parts of society. According to various studies, body language is more effective than verbal expressions in the communication process. The realization of sales in accommodation establishments depends on the persuasion of the customer. The customer's belief in the sales staff and persuasion to buy the product depends on the use of body language. In particular, the personnel who are in face-to-face communication with the customer should be knowledgeable about the correct use of body language. The aim of this study is to conceptually examine the importance of personal selling in hotel businesses and how body language effects personal selling. Conceptual literature review was used in the research.
Body language and personal selling concepts were evaluated in terms of accommodation businesses on the axis of literature review in the study. As a result of the literature review, it has been concluded that the correct and effective use of body language by the personnel in the personal sales process will help to achieve more sales in hotel businesses. According to the results obtained in the study, the body language model was developed in personal sales in hotel businesses. In this study, suggestions are presented for hotel businesses, sales personnel and educational institutions according to this model.
Keywords: Body language, personal selling, tourism.


TÜRKİYE’DE GÜNAH VERGİLERİ VE ÖZEL TÜKETİM VERGİLERİ UYGULAMASI
Özet
Vergiler, devletler için kamu hizmetlerinin finansmanında kullanılacak en önemli gelir kaynaklarından birisidir. Bir harcama vergisi olan Özel Tüketim Vergisi(ÖTV), vergi türleri arasında önemli bir paya sahiptir. Özel Tüketim Vergilerinin hazineye gelir sağlama olan mali amacı dışında mali olmayan amaçları da vardır. Toplum bireylerinin sağlığını korumak, huzurlu ve güvenli bir ortam sağlamak amacıyla devlet, otoritesini kullanarak genel olarak erdemsiz mallar üzerinden vergi alır. Bu mallardan alınan vergiler ile tüketimin azalması hedeflenir ve sosyal refah sağlanmaya çalışılır. Literatüre günah vergisi olarak geçen, alkol ve tütün mamulleri gibi bir takım mal ve hizmetler üzerinden alınan vergiler Türkiye’de ÖTV kapsamında değerlendirilmektedir. Bu çalışmada, Özel Tüketim Vergilerinin III sayılı
cetvelinde yer alan alkollü içkilere uygulanan vergi tutarları ve kaçakçılık verileri ele alınarak alkollü içkilerin tüketim miktarları incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Vergiler, Günah Vergisi, Özel Tüketim Vergisi

SIN TAX AND SPECIAL CONSUMPTION TAX IMPLEMENTATION IN TURKEY
Abstract
Taxes are one of the most important sources of income for states to be used in financing public services. Special Consumption Tax (SCT) has an important place among these taxes. Special Consumption Taxes have non-financial purposes apart from the financial purpose of generating income for the treasury. In order to protect the health of the members of the society and to provide a peaceful and safe environment, the state uses its authority to collect taxes on vices in general. With the taxes taken from these goods, it is aimed to decrease consumption and social welfare is tried to be provided. Taxes levied on a number of goods and services such as alcohol and tobacco products, which are referred to as sin taxes in the literature, are considered within the scope of Special Consumption Taxes in Turkey. In this study, the tax amounts applied to alcoholic beverages in Schedule III of Special Consumption Taxes and smuggling data were examined, and the consumption amounts of alcoholic beverages were examined.
Keywords: Taxes, Sin Taxes, Special Consumption Tax


TARİHSEL SÜREÇ IŞIĞINDA SOSYAL KONUT MEKÂNLARI
Özet
Bu çalışmada, öncelikli olarak konut mekânının kavramsal ifadesi ve fonksiyonel özellikleri açıklığa kavuşturulmaya çalışılmıştır. Konutun irdelenmesinin ardından, çalışmanın ana odak noktasında bulunan alt sınıflara yönelik olan sosyal konut mekânlarının kavramsal incelemesi yapılmıştır. Sosyal konutun ortaya çıkma nedenleri ve tarihsel süreçteki dönüşümü, seçilmiş bazı ülkelerin uygulamaları üzerinden ortaya konulması çalışmanın hedefleri arasındadır. Bu bağlamda, kamu müdahalesi sonucu ortaya çıkan sosyal konutların, üç önemli tarihsel kilit noktası olduğu literatür çalışmalarından hareketle belirlenmiştir. Mevcut çalışma, bu tarihsel kilit noktalarının ışığında sosyal konut mekânlarının, barınma gereksinimi ve toplumsal refah açısından önemli bir konumda olması münasebetiyle devletlerin kentsel politikalarında önemli bir yer edindiği gerçekliğine ışık tutmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal konut, mekân, sanayi devrimi, kentleşme, yoksulluk

SOCIAL HOUSING PLACES IN THE LIGHT OF THE HISTORICAL PROCESS
Abstract
In this study, primarily the conceptual expression and functional features of the housing place were tried to be clarified. After examining the housing, a conceptual analysis of the social housing places for the lower classes, which is the main focus of the study, was made. It is among the objectives of the study to reveal the reasons for the emergence of social housing and its transformation in the historical process, through the practices of some selected countries. In the light of these historical key points, the present study sheds light on the reality that social housing places have gained an considerable position in the urban policies of states due to the fact that they are in an important position in terms of housing need and social welfare. 
Keywords: Social housing, space, industrial revolution, urbanization, poverty


ÇEVRE VE YEŞİL VERGİ ÜZERİNE TÜRKİYE ÖZELİNDE DEĞERLENDİRMELER
Özet
İnsanoğlunun var oluşundan bu yana dünya her geçen gün değişim göstermektedir. Söz konusu değişimlerden bir tanesi de çevre üzerinedir. İnsan faaliyetleri neticesinde özellikle sanayileşme süreciyle beraber dünyada çevre kirliliği önemli bir sorunsal haline gelmiştir. 1970’lerden günümüze giderek dünya gündemini daha fazla meşgul eden çevre kirliliği her şeyden evvel küresel bir sorundur. Maliye literatürü açısından bakıldığında ise bu sorun aynı zamanda küresel kamusal bir maldır. Küresel kamusal bir mal olması çözüm noktasında küresel iş birliğini gerekli kılarken sahip olduğu dışsallıklar da devlet müdahalesini gündeme getirmektedir. Devletlerin çevre kirliliğinin yaratmış olduğu negatif dışsallıklar karşısında en etkin kullandığı araçlardan bir tanesi vergilerdir. Literatürde çevre ya da yeşil vergiler adını taşıyan söz konusu müdahale araçları bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Çalışmada yeşil vergiler Türkiye özelinde incelenmiştir. Özel tüketim vergisi (ÖTV), çevre temizlik vergisi (ÇTV), geri kazanım katılım payı ve motorlu taşıtlar vergisi (MTV) Türkiye’de uygulanan vergilerden çevre kapsamında ele alınabilecek vergiler olsa da mali gayelerin ön planda olduğu ifade edilebilir. Bu noktada çevre koruması gayesine yönelik faaliyetlerin daha ön planda olması, küresel iş birliklerinde aktif rol alınması ve toplumsal farkındalığın sağlanması Türkiye çevre politikalarının etkin işleyebilmesi adına atılması gereken adımlardır.
Anahtar Kelimeler: Çevre Vergisi, Yeşil Vergiler, Çevre Kirliliği

ASSESSMENTS ON THE ENVIRONMENT AND GREEN TAX SPECIFIC TO TURKEY
Abstract
Since the existence of humankind, the world has changed day by day. One of these changes is on the environment. As a result of human activities, especially with the industrialization process, environmental pollution has become an important problem in the world. Environmental pollution, which has become more and more preoccupying the world agenda since the 1970s, is above all a global problem. From the point of view of the financial literature, this problem is also a global public goods. While a global public goods necessitates global cooperation in the solution, its externalities also bring up state intervention. One of the most effective means used by states in the face of negative externalities created by environmental pollution is taxes. These intervention tools, which are called environmental or green taxes in the literature, are the main subject of this study. In the study, green taxes were examined in Turkey. Although there are taxes that can be addressed within the scope of the environment from the taxes applied in Turkey, special consumption tax (SCT), environmental cleaning tax (ECT), recovery participation share and motor vehicle tax (MVT) can be stated that financial purposes are at the forefront. At this point, the activities aimed at environmental protection are at the forefront, taking an active role in global cooperation and ensuring social awareness are the steps that should be taken in order for Turkey's environmental policies to function effectively.
Key Words: Environmental Tax, Green Taxes, Environmental pollution


Temmuz 2023 Cilt 3 Sayı 1Sayfa : 1-17

Sayfa : 18-32

Sayfa : 33-49

Sayfa : 50-61

Sayfa : 62-69

Kitap Tanıtımları

Sayfa : 70-74
Yorumlar