Ana içeriğe atla

Translate

Etik İlkeler ve Yayın PolitikasıUluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Araştırmalar Dergisi  Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Editörlerin Sorumlulukları

Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Araştırmalar Dergisi editörü ve alan editörleri, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan “COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors” rehberleri uyarınca aşağıda sıralanan etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:

• Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin derginin amaç ve yayın politikalarına uygun olup olmadığına karar vermek.
• Gönderilmiş olan makalelerde onur kırıcı, hakaret içeren, telif haklarına aykırı bir durum olmadığını kontrol etmek ve gerektiğinde yasal mevzuat çerçevesinde gerekli kararı vermek.
• Derginin sürekli olarak gelişimini sağlayarak, içerik ve kalitesinin artarak devam etmesini sağlamak.
• Dergiye gönderilen makalelerle ile ilgili herhangi bir bilginin, editör tarafından yayın kurulu, hakemler ve dergi sahibi dışında herhangi bir kimseye ifşa edilmemesini sağlamak.
• Yazar(lar) tarafından dergiye teslim edilen metinlerdeki yayınlanmamış materyal ve diğer bilgi ve verilerin, yazar(lar)ın açık ve yazılı izni olmaksızın hiç kimse tarafından kendi çalışmasında kullanılmasına müsaade etmemek.


Hakemlerin sorumlulukları

• Hakemlerin kendilerine atanan çalışmayı alanıyla ilgili bulmamaları, makaleyi değerlendirme ile ilgili kendilerini yetersiz hissetmeleri veya değerlendirme ile ilgili gereken zamana sahip olamamaları halinde görevden çekilmelidirler.
• Hakemler kendilerine gelen makaleyle ilgili dergi editörü dışında kimseye asla bilgi vermemelidir. Makaleyi başka ortamlarda tartışmaya açmamalı gizliliği sürecin başından sonuna korumalıdır.
• Hakemler sundukları eleştirileri objektif, adil ve bilimsel etiğe uygun olarak yapmalıdır. Hakemler makalenin yazarına hiçbir kişisel eleştiri yönetmemeli, yazarların etnik kökeni, cinsiyeti veya siyasal felsefesine odaklı yorumlar yapmamalı metinlerin değerlendirilmesi için kör hakemlik sürecinin adil bir şekilde devamını sağlamalıdır.
• Hakemler tüm metni baştan sona yayın kurallarına göre incelemeli, çalışmanın daha önce yayınlanan başka bir çalışma ile yasal ölçülerin dışında bir benzerliğinin olması halinde durumu editöre bildirmelidir.
• Hakemlerin hiçbir şekilde yazarla bir bağının olmamasına dikkat edilmelidir. Olası bir çıkar çatışmasının ortaya çıkması halinde hakemler hakemlik sürecinden çekilmelidir.
• Hakemler dergiye gelen metinlerin daha nitelikli hale gelmesi için editörlere katkı sunmalıdır.

Yazarların Sorumlulukları

USSMAD'a gönderilen tüm çalışmalar özgün olmalıdır. Yazar(lar) gönderdikleri metnin daha önce herhangi bir dergide veya yayın organında yayınlanmamış olduğunu taahhüt etmelidir.
• Metnin bilimsel ölçütler dahilinde yazılması ve yeteri düzeyde kaynak içermesi gereklidir.
• Yazar(lar) dergi yayın kurallarını titizlikle inceleyerek yazılarını bu kurallara uygun hazırlamakla yükümlüdürler.
• Yazar(lar) editör veya hakem tarafından önerilen tüm düzeltmeleri zamanında ve titiz bir şekilde yapmak zorundadır.
• Yazar(lar) dergi editörünün kendilerinden istediği tüm bilgi ve belgeleri sisteme kendilerine verilen süre içinde yüklemek zorundadır.
• Süreci içinde editör veya hakem tarafından istenenlerin yapılmaması durumunda makale yazar(lar) tarafından geri çekilmiş sayılır.
• Yazar(lar) olası bir sorun ve ihtiyaç halinde makalelerine kaynaklık eden ham verileri makalenin yayınlanmasını izleyen uygun süreye kadar muhafaza etmelidir.


ETİK KURALLAR
1. Yazar(lar) tarafından Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Araştırmalar Dergisine gönderilen yüklenen çalışmada tüm etik kurallara uyulmuş, kullanılan tüm kaynaklara yazım kuralları doğrultusunda atıf yapılmıştır.
2. Çalışmaya katkı sunan tüm kişi ve kurumlara çalışma içinde yer verilmiştir.
3. Bu özgün bir çalışmadır, daha önce bir yerde yayınlanmamıştır, yayınlanmak üzere gönderilmemiştir, yayına kabul edip bekletilen bir çalışma değildir, Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Araştırmalar Dergisi yayın sürecinde iken başka bir dergiye gönderilmeyecektir.
4. Çalışma bir tezden üretilmiş veya bir bildiriden türetilmişse bu durum makalenin ilk sayfasında dipnot olarak belirtilmiştir.
5. Makalenin tüm yazarları makalenin son halini incelemiş ve makalenin dergiye yüklenmesine izin vermiştir.
6. Çalışmada verileri kullanılan tüm denek ve öznelere karşı herhangi bir etik ihlal yapılmamış, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir yöntem kullanılmamış, çalışma ile ilgili tüm yasal izinler alınmış ve etik kurallara uygun hareket edilmiştir. Çalışmada hiçbir suç unsuru veya kanun aykırı ifade bulunmamaktadır.
7. Çalışmanın değerlendirme sürecine ait tüm bilgi ve belgeler üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır ve paylaşılmayacaktır.
8. Dergiye gönderilen ve yayına kabul edilen tüm yazıların yayın hakkı, mali hakları, işleme, çoğaltma, temsil, basım, yayım, dağıtım ve internet yoluyla iletim de dâhil olmak üzere her türlü umuma iletim hakları Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Araştırmalar Dergisi’ne devredilmiştir.
9. Yazılardaki tüm düşünce ve öneriler tümüyle yazarın sorumluluğundadır.
10. Çalışmalarla ilgili telif ve hak iddiası talebi ile açılan tüm davalarda sorumluluk makale yazar(lar)ına aittir.
11. Çalışmanın bilimsel araştırma ve yayın etiği açısından uygunluğuyla ilgili yukarıda belirtilmeyen tüm hususlarda “Yükseköğretim Kurumu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” (http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18187) hükümlerine göre hareket edilmiştir ve buna ek olarak yayın etiği etik görev ve sorumluluklarda açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan ilkeler benimsenmiştir.
12. Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Araştırmalar Dergisi, açık erişim kapsamında, Tubitak Dergi-Park-Akademik Açık erişim sistemi ve bu kapsamda “Budapeşte Açık Erişim Hareketi” (http://www.budapestopenaccessinitiative.org/ list_signatures) ilkelerini benimsemektedir. Bu ilkelere göre; “hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel çalışmaların internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olmasıdır. Yazarlar ve telif hakkı sahipleri bütün kullanıcıların ücretsiz olarak erişim olanağına sahip olduğunu kabul ederler”.
13. Makaleleri kabul edilen yazarlar telif hakkının korunması ve Creative Commons Attribution License altında bulunan derginin haklarının korunması için çalışmalarında yer alan bilgilerin referans gösterilerek paylaşılmasını kabul etmiş sayılırlar. Bu doğrultuda Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Araştırmalar Dergisi, yayınlayacağı bütün makaleleri için Atıf-Gayri Ticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Kamu Lisansı’nı (CC BY-NC 4.0) uygulamaktadır.
14. Dergiye makale yüklerken, makaleye ilişkin "intihal raporu"nun da sisteme ek dosya olarak yükleyiniz. Bu doğrultuda söz konusu makalenizle birlikte ayrı dosya olarak, intihal raporunuzu da (Turnitin,Ithenticate, intihal.net vb.) pdf dosyası olarak yükleyiniz. İlgili raporda makalenizin başlığı ve yazarlarının isimleri ve yüzdelik kısmı mutlaka görünecek şekilde olmalıdır.
Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Araştırmalar Dergisi’ne makale gönderen yazar(lar) yukarıda belirtilen etik kuralları açık bir şekilde ve kendi iradeleriyle taahhüt etmiş sayılırlar.

YAYINA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR
1. Dergimize gönderilen bütün makalelerde bilimsel yayınların temel bir gereği olan “yöntem” başlığı altında araştırmanın modeli, varsa evren-örneklem bilgisi, veri toplama aracı, veri toplama yöntemleri varsa geçerlik ve güvenirlik çalışmalarına yer verilmelidir.
2. Derleme ya da analitik makalelerde de makalede taranan kaynakların nasıl tarandığı ya da makale kurgusunun nasıl şekillendirildiğine dair bilgi verilmelidir. Meta-analiz, sentez çalışmaları gibi başka çalışma ya da eserleri inceleyen çalışmalarda da bu eserlerin hangi kriterlerle seçildiği ve nasıl incelendiği rapor edilmelidir. Makalede herhangi bir etik ya da telif hakkı izni vb. hususlar söz konusu ise bu da yöntem kısmında belirtilmelidir.
3. Aynı yıl içerisinde (çağrılı ve özel sayılar hariç tutulmak kaydıyla) bir yazarın tek isimli sadece bir, birden fazla isimli iki makalesi yayınlanır. Yazar başka bir makale gönderse ve makale kabul alsa dahi takip eden yıl içinde uygun bir sayıda yayınlanmak için sıraya alınır.
4. Dergide hakem önerileri kabul edilmemektedir. Bilimsel yayınların kalitesi ve etik kriterler gereği kör hakemlik esastır.
5. Bir yazar, makalesi tüm süreçleri tamamlanıp yayına hazırlandığı esnada makalesini geri çekmek isterse aynı yazardan takip eden yıl içerisinde yeni çalışma kabul edilmez.
6. Dergimizde yayımlanması için gönderilecek makaleler en az 3500, en fazla 9000 (özet ve kaynakça dahil) kelime aralığında olmalıdır. Azami kelime sayısını aşan çalışmalar bu kelime aşımı özel bir nedene dayanıyorsa yazar bu kısmı ayrıntılı olarak yazmalıdır. Bu kriterlere uymayan çalışmalar hakeme gönderilmez ve editör tarafından reddedilir.
7. Dergiye gönderilen yazılar dergimizin kapsamına uygun konularda olmalıdır kapsam dışındaki makaleler editör tarafından reddedilir.
8. Dergimize gönderilen tüm çalışmalar dergimiz şablonuna yerleştirilerek gönderilmelidir.
9. Dergimize değerlendirilmek üzere gönderilen makale çalışmaları için, herhangi bir sayı, hakem, süre ve yayınlanma garantisi verilememekte olup, yayın koşulları tamamen hakem sürecinin tamamlanmasına, yetkili kurul/komisyonların ve editörün iznine ve uygun sayının yayım tarihine bağlıdır.
10. Dergimiz her sayısında belirli bir sayıdan fazla makale basamamaktadır. Dolayısıyla tüm süreçleri biten çalışmalar dahi yayımlanmaları planlanan uygun sayıları beklemekte ve önce süreçlerinin sonuçlanma tarihi, daha sonra da gönderilme tarihine göre sıralanarak uygun sayıda yayımlanmaktadır.

Etik İzin Belgesi

TR Dizin 2020 kriterlerine göre etik kurul izni gerektiren çalışmalar dergimize gönderilirken ilgili kurul kararı da PDF formatında yüklenmelidir. 2019 ve önceki yıllarda gönderilmiş makalelerde ve tüm etik kurul kararı gerektirmeyen makalelerde ise etik sorumluluk beyanına yer verilecektir. 2020 yılı itibarıyla makaleyi sisteme yüklerken yazarların bu beyanı da PDF formatında yüklemesi beklenmektedir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir. Gönderilecek makale, herhangi bir kişi/grup/topluluk ile yapılacak anket ve görüşme-mülakat, gözlem, bilgisayar ortamında test uygulamak, video/film kaydı, ses kaydı, alkol, uyuşturucu ya da diğer herhangi bir kimyasal maddenin katılımcılara kullandırılması, yüksek düzeyde uyarıma (ışık, ses gibi) maruz bırakma, radyoaktif materyale maruz bırakma vb. gibi çalışmaları içeriyorsa/içerecekse “Etik Kurulu Kararı” alınması gerekmektedir. Aksi taktirde makaleler kabul edilmeyecektir.

USSMAD Yayın Politikası


1. Yılda iki sayı (Temmuz - Aralık) olarak elektronik ortamda yayımlanır. Yayın Kurulu ve Editör kararı ile mevcut sayılara ek olarak özel sayı da yayınlanabilmektedir.
2. USSMAD açık erişimli bir dergidir.
3. Dergi www.ussmad-journal.com  ve https://dergipark.org.tr/tr/pub/ussmad adresinde yayımlanmakta olup, tümü ile ücretsiz bir dergidir.
4. Dergiye ulaşan yazılar, öncelikle editör ve yayın kurulu tarafından yapılacak ilk değerlendirmeden sonra derginin yayın ilkelerine uygun bulunduğu taktirde konu ile ilgili 2 hakemlere gönderilir. Red ve kabul koşulları eşit olması halinde 3. Bir hakem görevlendirmesi yapılır.
5. Dergiye gönderilen makalelerin hakem değerlendirme sürecinde çalışmaların tüm süreçlerinde yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir.
6. Yazarlar, dergiye yükledikleri makalelerini her aşamada geri çekme hakkına sahiptirler.
7. Düzeltmeden sonra talep edilmesi halinde yazılar hakeme tekrar gönderilir, hakem değerlendirmesinden sonra, ilgili makale dergi yönetiminin onayı ile yayınlanır.
8. Dergiye makale başvurusunda bulunmayı düşünen yazarlar tüm bu kuralları titizlikle incelemelidir. 

Yorumlar